แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน"
ณ ห้องประชุมสมาคมฯ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555


ดาวน์โหลดไฟล์

เครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

ที่ รายชื่อองค์การ / ชมรม ที่อยู่ รายชื่อผู้นำองค์กร หมายเลขโทรศัพท์
1 สมาคมคนพิการพัฒนาตนเอง
กรุงเทพมหานคร
6/142 ซอยอาจณรงณ์ 6
ถ. อาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
นายอภิเดช  เดชวัฒนะสกุล 081-8403886
2 สมาคมคนพิการรู้รักสามัคคี 239/10 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ
นายประทีป  ปทุมเกษร์ 081-6142696
3 สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี 108/346 หมู่บ้านกฤษดานคร 10 ซ. 29
ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง
จ. นนทบุรี 11110
นายธีรยุทธ สุคนธวิท 081-8094202
4 สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี 5/12 หมู่4 ตำบลคูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นายเขื่อน  สุปัญบุตร 081-9046387
5 สมคมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร 131/3 หมู่9 ต. สวนหลวง
อ. ทุ่งกระแบน จ. สมุทรสาคร
นายสมนึก  บุญเสริม 085-1834736
6 สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตร
คนพิการจังหวัดระยอง
คนพิการจังหวัดระยอง 71/2 หมู่3
ต. พังลาด อ. แกลง จ. ระยอง 21170
นายสมศักดิ์  จันพราหมณ์ 081-0098248
7 สมาคมส่งเสริมพัฒนาคนพิการ
จังหวัดสระบุรี
3 หมู่2 ต. หนองสรวง อ. วิหารแดง
จ. สหะบุรี 18150
นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพชร 081-7948140
8 สมาคมคนพิการ
จังหวัดสมุทรปราการ
1/8 หมู่5 ซอยเพชรหึงษ์ 20
ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
นายสิงห์คำ  มณีจันสุข 02-8196083-
9 สมาคมคนพิการจังหวัดลพบุรี 67 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์พลาดแก้ว
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดพลบุรี
นายชูเกียรติ  สิงห์สูง 089-5939650
10 สมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรี ตู้ปณ. 11 เมืองพัทยา อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี  20260
นายสัมฤทธิ์  ชาภิรมย์ 081-8639138
11 สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี 50/9 ม.7 ต.ท่าช้าง  อ.เมือง
จ.จันทบุรี
นายกมล บุญจันทร์ 081-7620996
12 สมาคมคนพิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
114 ม.6  ต.ภาชี  อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา  13140
นายสมเจต สืบสมุทร  
13 สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง 48 ม.5 ต.สายทอง  อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง  14130
นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ 085-1369046
14 สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบุรี 46 ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี  76150
น.ส.มณฑา จันทร์แจ้ง 085-9698459
15 สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี 161,163,165  ถ.แสงชูโต
ต.เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี 71130
นายธัญญา  ตั้งกิตติกูล 081-4069973
16 สมาคมคนพิการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
252/1 ม.9  ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130 นายบุญชู ลาดน้อย 089-5493288
17 สมาคมคนพิการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
อบต.บางพรหม อ.บางคณที
จ.สมุทรสงคราม 75120
นายสุริยัน สังข์ศิริ 082-4987496
18 สมาคมคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี 49 ม.6 ต.กบินทร์บุรี  อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี  25110
นายหนูเล็ต โตสุข 089-7516909
19 สมาคมคนพิการจังหวัดตราด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.ตราด
นายภานุวัช จงไพศาล 085-4313103
20 สมาคมคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 23/3 ม.2 ต.บางขสวัญ  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
ส.อ.เกษม ปราบพาล 089-0441516
21 สมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ม.9 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240
พ.จ.อ.กิตติภูมิ สืบสาย 083-3166840
22 สมาคมคนพิการจังหวัดชัยนาท 134 ม.3 ต.ห้วยงู อ.หันคา
จ.ชัยนาท 17130
นายเสน่ห์ สามัญเขตการณ์ 085-6504522
23 สมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี 42 ม.5 ต.หนองโพธิ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุรพล เจตพุก 087-0614808
24 สมาคมคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี 96 ม.7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 พ.ท.ไพโรจน์ แก้วเกิดเกษ 081-6847400
25 สมาคมคนพิการจังหวัดสระแก้ว 158 ม.9 ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร
  จ.สระแก้ว  27160
นายชาลี เหมือนมิ่ง 089-2476572
26 สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก 119/3 ม.2 ต.พราหมณี อ.เมือง
จ.นครนายก  26000
นางมาเรียม จันทร์สิงห์

089-6730078

27 สมาคมคนพิการจังหวัดแพร่ 444/6 ม.9 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
นายอานุภาพ ไชยแก้ว 054-511117
28 สมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร 703 ถ.ราชดำเนิน1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
นายมานิตย์ เดชศรี 081-7071767
29 สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสงเคราะห์
ถ.ขุมลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.ส.ต.อัศวิน บุญโยทยาน 081-3866687
30 สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 130/1-2 ถ.บรมอาส์น อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
นายสันติ โกสิยานุภาพ 081-7077503
31 สมาคมคนพิการจังหวัดสุโขทัย 203/2 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
นายจรัญ แซ่จิ่ว 081-9711159
32 สมาคมคนพิการจังหวัดลำพูน 7/1 ม.2 ถ.หลังแขวงการทาง
(หลังหมู่บ้านสันดอนรอบ) ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
นายวารุณี ดวงตาสิทธิ์ 084-0420317
33 สมาคมคนพิการจังหวัดน่าน 304 ม.5 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง
จ.น่าน 55000
นางสาวศิริรัตน์ ธุระกิจเสรี 089-6878443
34 สมาคมคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ 186/4 ม.4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุภัสสรณ์ จรรยา 081-9802970
35 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการและ
ผู้ที่มีรายได้น้อยจังหวัดเชียงราย
73/48 ม.7 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย นายอินจันทร์ เรือนมี 086-9132996
36 สมาคมคนพิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
49 ม.9 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช
นายไกรณรงค์ ธรฤทธิ์ 089-9618208
37 สมาคมคนพิการจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
ม.6 ต.รูสะมิแล
นายถนัด บุญลิ่มเต็ง  
38 สมาคม(สภา)คนพิการทุกประเภท
จังหวัดภูเก็ต
½ ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
นายไสว พรหมจินดา 076-232082
39 สมาคมคนพิการจังหวัดพังงา 15 ม.7 ต.บางเตย อ.เมือง
จ.พังงา 82000
นางสาวจารึก สาลี 084-0638476
40 สมาคมคนพิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
71/27 ม.1 ถ.กาญจนวิถี12 ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
นายวนิช ภารกิจ 077-213342
41 สมาคมคนพิการจังหวัดตรัง 38 ถ.พัทลุง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 นายประเสริฐ ศรีแก้ว 087-8856095
42 สมาคมคนพิการจังหวัดระนอง 400/19 ม.4 ต.บางนอง อ.เมือง
จ.ระนอง
นายรัฐขจร ทิพย์วารี 086-9457527
43 สมาคมคนพิการทุกประเภท
จังหวัดกระบี่
82 ม.3 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่ 81130
นายประสงค์ เชื้อสง่า 086-2836305
44 สมาคมคนพิการจังหวัดนราธิวาส 48 ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร
จ.นราธิวาส 96210
นายอรรถสิทธิ์ ดาระกา 089-4804095
45 สมาคมคนพิการจังหวัดชุมพร 3/1 ม.3 ต.บางลึก อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
นายสมพงษ์ ยุติมิตร 085-7930544
46 สมาคมคนพิการจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(กองช่าง) ถ.วงเวียน2 ต.สะเอะ
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
นางสาวสือนะ ดีสะเอะ 081-1445565
47 สมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง 42 ม.7 ต.เขายา อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง 93110
นายประสิทธิ์ อุทยา 086-2684318
48 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา 21 ม.4 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90280
นายสมพร ปาตังตะโร 081-5439540
49 สมาคมคนพิการจังหวัดสตูล 5 ม.3 ต.น้ำผุด อ.ละดู จ.สตูล 91110 นายยูโสบ ชำนาญเพาะ 089-4628842
50 สมาคมคนพิการ
จังหวัดมหาสารคาม
122 ม.1 ต.ท่าตูม อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
นายเสวง พิมพลทอง 089-0206961
51 ชมรมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร 196 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง
จ.มุกดาหาร
นายกาวี บุรัตน์ 081-0495169
52 ชมรมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ถ.อนันตภักดี ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษณ์
จ.ศรีสะเกษ 33110
นายธนวัฒน์ ห่อคำ 083-3693932
53 ชมรมคนพิการจังหวัดสุรินทร์ 26/5 ม.3 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสุพจน์ ผ่องใส 085-1050216
54 ชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร สสอ.อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 นางสาวอนงค์ อินอ่อน 086-8782795
55 ชมรมคนพิการจังหวัดนครพนม 54 ม.11 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 นายสมลักษณ์ อ้วนแก้ว 081-3609286
56 ชมรมคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 359 ม.4 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยวัฒน์ แสงสว่าง 089-7110593
57 ชมรมคนพิการจังหวัดขอนแก่น 157/11 ม.3 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
นายไพบูลย์ ไชยรัตน์ 089-4180548
58 สมาคมคนพิการโคราช 13-15 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
นายวีระยุทธ แก้ววิเศษ  
59 สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา 98 ม.6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
นางสาวมณีรัตน์ ตันฑวรรธนะ 081-0629636
60 สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี 60 ม.3 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี นางสาวธันย์ชนก นามวงษ์ 089-2105667
61 สมาคมคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด 27 ม.6 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110
นายพิมพา อาสาคุณ 087-8632752
62 สมาคมคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ 9/1 ม.13 ต.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 นายนันทภพ โชคเกิด 082-1513471
63 สมาคมคนพิการทางกายและ
การเคลื่อนไหวจังหวัดอุบราชธานี
136 ม.7 ต.บุเปือย  อ.นำยืน จ.อุบลราชธานี นายเศรษฐศักดิ์ บุญมา  
64 สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
นายสนิท ไกรโสดา 084-4962825
65 สมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร 100/437 ม.11 ถ.นิตโย
ต.พระธาตุเชิงขุม อ.เมือง จ.สกลนคร
นายปิยกุล คุณแก้ว 089-8426215
66 สมาคมคนพิการจังหวัดเลย 199 ม.5 บ้านบุ่งค้า ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
นางสาวสมสุข แสนบุ้งคุ้ง 086-2195395
67 สมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ สมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ
ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
นายสว่าง นาคพันธ์  
68 สมาคมคนพิการจังหวัดหนองคาย 225 ม.2 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
นางสาวรัชนี นันทเดช 081-0495169
69 สมาคมคนพิการ
จังหวัดหนองบัวลำภู
67/1 ม.23 ต.นากอง อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู
นายอุดม เพ็งคำศรี 080-1625383