TFFA news Other news Newsletter
   
ซาอุดิอาระเบียแจ้งระงับการนำเข้าปลามีชีวิตจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชฑูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการแจ้ง
ระงับการนำเข้าปลามีชีวิตจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เกิดการระบาดของโรคในปลาสกุลปลานิลในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ส่งผลให้กระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตรแห่งซาอุดิอาระเบียออกประกาศระงับการนำเข้าปลามีชีวิต รวมถึงปลามีชีวิตในสกุลปลานิลจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสาร ซาอุดิอาระเบียแจ้งระงับการนำเข้าปลามีชีวิต