TFFA news Member news Other news Notification Review Newsletter
   
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2556-2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2555 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และในปีนี้ยังได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2556-2557 แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยสมาคมฯ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารทุกๆ 2 ปี และในการเลือกตั้งครั้งนี้ คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ แทน ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ที่ได้หมดวาระลง

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2556-2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล บริษัท/จำกัด ตำแหน่ง
1 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ บริษัท อันดามันซีฟู้ด จากัด นายกสมาคมฯ
2 นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด (มหาชน) อุปนายกคนที่ 1
3 นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) อุปนายกคนที่ 2
4 นางอาไพ หาญไกรวิไลย์ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู้ด จากัด เลขาธิการ
5 นางสาวศิริวัลย์ ดุษฎีวุฒิกุล บริษัท จันทบุรีซีฟู้ด จากัด เหรัญญิก
6 นายวิเชียร จันทะยาสาคร บริษัท ชัยวารีมารีนโปรดักส์ นายทะเบียน
7 นายอาทร พิบูลธนพัฒนา บริษัท ณรงค์ซีฟูด จากัด ปฏิคม 1
8 นายธนรัช ธนาชีวิต บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด ปฏิคม 2
9 นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จากัด ไกล่เกลี่ย
10 นายมนตรี พันธุโสภณสวัสดิ์ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ไกล่เกลี่ย
11 นางจินดา จงกมานนท์ บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จากัด กรรมการ
12 นายรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์สาคร บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จากัด กรรมการ
13 นายสมศักดิ์ ก่อกูลเกียรติ บริษัท ห้องเย็นกู้ดฟอร์จูน จากัด กรรมการ
14 นายเอกราช พรรณสังข์ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จากัด (มหาชน) กรรมการ
15 นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จากัด กรรมการ
16 นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) กรรมการ
17 นายศิลปชัย ภูวเศรษฐ บริษัท องกรณ์ห้องเย็น จากัด กรรมการ
18 นายประสิทธิ์ จารุโภคกุล บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จากัด กรรมการ
19 นายสุภัค ชัยขจร บริษัท โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง จากัด กรรมการ
20 นายกฤป อารีเจริญเลิศ บริษัท แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) กรรมการ


ภายบรรยากาศภายในงาน