ขนาดกุ้ง
(ตัวต่อ
กิโลกรัม)
ราคา
สมุทรสาคร (บาท)
ราคาประเมิน สมาคมฯ (บาท)
     
40 0 0.0
50 0 0.0
60 0 0.0
70 0 0.0
80 0 0.0
90 0 0.0
100 0 0.0
 
ราคาประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557
ราคาประเมินใช้ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2556
June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
             
1 2 3 4 5 6 7
             
8 9 10 11 12 13 14
             
15 16 17 18 19 20 21
             
22 23 24 25 26 27 28
             
29 30 1 2 3 4 5
             
 
 
 
ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบการส่งออกไทย
ข้อมูลการส่งออกสินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง ของไทยไปสหภาพยุโรปหมวดสินค้าประมง ข้อมูลการส่งออกสินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง ของไทยไปสหภาพยุโรป หมวดสินค้าประมง
 
International Event Domestic Event Training


กรมการจัดหางานจัดส่งสำเนาหนังสือ
ขอความร่วมมือการผ่อนปรนการจับกุม
ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้าง
งาน 4 ปี


สถานการณ์ประมงต่างประเทศ


ความคืบหน้าการดำเนิน โครงการ
รักษา เสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม
โดย ระบบ ตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม
(Shrimp Cluster) ปี 2555 ครั้งที่ 2


USDA Catfish Inspection Program: Request for Immediate Assistance


      http://www.dtn.go.th/   http://www.dft.go.th/