ขนาดกุ้ง
(ตัวต่อ
กิโลกรัม)
ราคา
สมุทรสาคร (บาท)
ราคาประเมิน สมาคมฯ (บาท)
     
40 275 0.0
50 270 0.0
60 265 0.0
70 245 0.0
80 225 0.0
90 200 0.0
100 175 0.0
 
ราคาประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557
ราคาประเมินใช้ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2556
April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
             
30 31 1 2 3 4 5
             
6 7 8 9 10 11 12
             
13 14 15 16 17 18 19
             
20 21 22 23 24 25 26
             
27 28 29 30 1 2 3
             
 
 
 
 
อุตสาหกรรมกุ้งในประเทศอินเดีย
ความท้าทายของอุตสาหกรรมปลาป่นกับความ
ยั่งยืนของทะเลไทย
สถานการณ์กุ้งไทย 2 เดือนแรกของปี 2557
 
International Event Domestic Event Training


กรมการจัดหางานจัดส่งสำเนาหนังสือ
ขอความร่วมมือการผ่อนปรนการจับกุม
ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้าง
งาน 4 ปี


Vietnam's pangasius report of Jan 2014


ความคืบหน้าการดำเนิน โครงการ
รักษา เสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม
โดย ระบบ ตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม
(Shrimp Cluster) ปี 2555 ครั้งที่ 2


USDA Catfish Inspection Program: Request for Immediate Assistance