ขนาดกุ้ง
(ตัวต่อ
กิโลกรัม)
ราคา
สมุทรสาคร (บาท)
ราคาประเมิน สมาคมฯ (บาท)
     
40 275 0.0
50 270 0.0
60 265 0.0
70 245 0.0
80 225 0.0
90 200 0.0
100 175 0.0
 
ราคาประจำวันที่ 11 มีนาคม 2557
ราคาประเมินใช้ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2556
June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
             
1 2 3 4 5 6 7
             
8 9 10 11 12 13 14
             
15 16 17 18 19 20 21
             
22 23 24 25 26 27 28
             
29 30 1 2 3 4 5
             
 
 
 
ภาวะโลกร้อนกับผลกระทบการส่งออกไทย
ข้อมูลการส่งออกสินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง ของไทยไปสหภาพยุโรปหมวดสินค้าประมง ข้อมูลการส่งออกสินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง ของไทยไปสหภาพยุโรป หมวดสินค้าประมง
 
International Event Domestic Event Training


กรมการจัดหางานจัดส่งสำเนาหนังสือ
ขอความร่วมมือการผ่อนปรนการจับกุม
ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้าง
งาน 4 ปี


สถานการณ์ประมงต่างประเทศ


ความคืบหน้าการดำเนิน โครงการ
รักษา เสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม
โดย ระบบ ตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม
(Shrimp Cluster) ปี 2555 ครั้งที่ 2


USDA Catfish Inspection Program: Request for Immediate Assistance