สมัครสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

สมัครสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

1

2

3

4

ข้อมูลทั่วไป
ผู้แนะนำ/ผู้รับรอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ข้อมูลทั่วไป

กรุณากรอกชื่อบริษัท

ไม่ได้เลือกไฟล์ ชนิดไฟล์ไม่ใช่ .jpg, .jpeg, .png, .bmp หรือ ขนาดไฟล์เกิน 2MB

● ที่อยู่สำนักงาน (กรุณาระบุเป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์เล็ก)

กรุณากรอกที่อยู่สำนักงาน
กรุณากรอกตำบล/Sub-district

กรุณากรอกอำเภอ/District

กรุณากรอกจังหวัด/Province

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

กรุณากรอกเลขโทรสาร

กรุณากรอกอีเมลในรูปแบบที่ถูกต้อง

กรุณากรอกเว็บไซต์
● ที่อยู่โรงงาน (กรุณาระบุเป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรพิมพ์เล็ก)

กรุณากรอกที่อยู่โรงงาน
กรุณากรอกตำบล/ub-district

กรุณากรอกอำเภอ/District

กรุณากรอกจังหวัด/Province

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

กรุณากรอกเลขโทรสาร

กรุณากรอกอีเมลในรูปแบบที่ถูกต้อง

กรุณากรอกเว็บไซต์

กรุณากรอกทุนจดทะเบียน
กรุณากรอกทุนชำระแล้ว

กรุณากรอกวันที่

กรุณากรอกธนาคาร
กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก
กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก
กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก
กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก
กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือก
กรุณากรอกอื่นๆ

Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association