วิสัยทัศน์ (Vision)

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจสมาคม

MISSION I

กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์:

 1. พัฒนาและส่งเสริมยุทธศาสตร์ระดับชาติของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดทำนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ
 2. จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดทำระบบติดตามอุปสรรคทางการค้าระดับโลก และแนวโน้มอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
 3. ผลักดันและมีส่วนร่วมในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ตลอดห่วงโซ่การผลิต
 4. ผลักดันให้มีการใช้แรงงานที่เพียงพอกับอุตสาหกรรมผ่านการเข้าร่วมในการกำหนดนโยบายระดับชาติ
 5. พัฒนาคลัสเตอร์ต้นน้ำถึงปลายน้ำในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านประมง


MISSION II

เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านการพัฒนาความรู้และบริการ

กลยุทธ์:

 1. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาหารแช่แข็ง
 2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่สมาคมพร้อมฐานข้อมูลทางการค้าและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม
 3. เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการจัดการโลจิสติกส์

MISSION III

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์:

 1. ยกระดับความสามารถและนวัตกรรมของสมาชิกด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพสูง
 2. ส่งเสริมการสร้างแบรนด์และกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 

วัตถุประสงค์สมาคม

วัตถุประสงค์สมาคม

 • ส่งเสริมการประกอบกิจการสัตว์น้ำและสินค้าการเกษตรทุกชนิดที่เกี่ยวกับอาหารแช่แข็ง
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกเพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการค้าซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • เชื่อมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในปัญหาที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าที่สมาชิกดำเนินอยู่
 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฎิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินกิจการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับประโยชน์แก่ส่วนรวม
 • ส่งเสริมการจับสัตว์น้ำทุกชนิดและการเกษตรรวมทั้งการผลิตซึ่งสินค้าดังกล่าวที่เกี่ยวข้องให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของตลาดภายในและตลาดต่างประเทศและยกระดับคุณภาพของสินค้าที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีเพื่อสนองความต้องการของตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ
 • รวบรวมสถิติการจับ การผลิต การจำหน่ายและการส่งออกตลาดต่างประเทศ ศึกษาหรือสอบถามความรู้ ความคิดเห็นอันเกี่ยวกับกิจการค้าของสมาชิกเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association