นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทั่วไป

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการของเราในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ร่วมกับเงื่อนไขการให้บริการของบริการใดๆ ที่ท่านเข้าใช้ ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนนี้จะอธิบายถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวม เหตุผลและวิธีการขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวจะอธิบายไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่ท่านมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว

หลักการความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ

มุมมองความเป็นส่วนตัวของเราสามารถสรุปได้ดังนี้

- เราเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- เราขอให้คำมั่นสัญญาว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อให้ท่านได้รับการบริการดีขึ้น

- เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีและปลอดภัย ไม่ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากที่ใด เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับหลักการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ

2) เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงเหตุผลและวิธีการในการเก็บรวบรวม และการประมวลข้อมูลเหล่านั้น จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและนำไปประมวลผลโดยไม่มีการบอกกล่าวแก่ท่าน

3) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และตราบเท่าที่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย หรือ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เท่านั้น

4) เราจะทำให้ท่านสามารถเลือกและควบคุมเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่จำกัดเฉพาะเมื่อมีกฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานการณ์อื่นที่เรามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือสามารถดำเนินการได้ทางเทคนิค

5) เราจะเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ และจะดำเนินการแก้ไขรวมถึงปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

6) เราจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย

7) เราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกนำไปประมวลผล ณ สถานที่ใด

ใครคือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

โดยทั่วไป เราจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เราจึงปฏิบัติหน้าที่เป็น "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" ตามนิยามของประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรามีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อทำให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รูปแบบ ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา เช่น ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการของเรา

ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้เรา

เมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการใดของเรา หรือเมื่อท่านได้รับการบริการใดจากเรา ท่านอาจต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนให้เรา ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

1) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ วันเกิด เพศ และข้อมูลอื่นๆที่ท่านต้องแจ้งต่อเราเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของเราผ่านทางศูนย์บริการทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์

2) ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เลขบัญชีธนาคาร รหัสธนาคาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการธนาคารหรือการชำระเงิน รวมทั้ง จำนวน วันที่ และเวลาในการชำระเงินแก่เรา

3) ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการของเรา ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจนี้จะรวบรวมจากการตั้งค่าการบริการของท่าน เมื่อท่านติดตั้งรับบริการ

4) บันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับเรา อาทิเช่น ประเภทของข้อตกลงหรือสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา บริการต่างๆที่ท่านเข้ารับการบริการ รวมทั้งวันกำหนดชำระเงิน และวันที่ได้รับการชำระเงิน

5) บันทึกข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านและเรา เช่น ข้อความของผู้รับบริการ หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ท่านโทรมายังศูนย์บริการลูกค้าของเรา อีเมลหรือจดหมายที่ท่านส่งมาถึงเรา ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ท่านดำเนินการ หรือ ผลของความพึงพอใจต่อบริการของเราที่ท่านแจ้งกลับมา

6) ข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ท่านดำเนินการ หรือผลของความพึงพอใจต่อบริการของเราที่ท่านแจ้งกลับมา

7) ข้อมูลการติดต่อที่ท่านส่งมอบให้เราในกรณีที่ท่านเลือกรับข่าวสารและข้อมูลความคืบหน้าจากเรา

8) ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสำมะโนครัวที่เกี่ยวกับท่านและครอบครัวซึ่งท่านแจ้งต่อเราเมื่อท่านตกลงเข้าร่วมการแข่งขันกับเรา การจับฉลากชิงโชค การสำรวจการวิจัย หรือ กลุ่มบัญชีผู้บริโภค หรือการให้การตอบรับในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา

9) สำหรับการบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ที่กำหนดให้ท่านต้องสร้างบัญชีออนไลน์กับเรา หากท่านประสงค์จะสร้างบัญชีดังกล่าว ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนกับเรา อาทิเช่น ชื่อ หมายโทรศัพท์ และอีเมล รวมทั้งท่านต้องกำหนดรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน โดยทั่วไปแล้วการให้บริการในรูปแบบนี้จะทำให้ท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการชำระเงิน ทั้งนี้ หากท่านอนุญาตให้บุคคลอื่น เช่น บุคคลในครอบครัวของท่านสามารถเข้าใช้บัญชีของท่านได้ ท่านควรจะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเพื่อให้บริการมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับท่านมากขึ้นและจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเราให้แก่ท่าน

นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ:

1) บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างกัน จัดการและเติมเต็มความต้องการของท่าน รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการและใบสั่งซื้อสินค้า และเรียกเก็บเงินจากการให้บริการของเรา

2) ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบริการที่เราจัดให้แก่ท่าน รวมถึงส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการซื้อ และเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ และตอบกลับข้อสงสัยและผลตอบรับของท่าน

3) ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับอายุของท่าน รวมถึงการปรับระดับการควบคุมโดยผู้ปกครอง

4) ให้คำอธิบายโดยรวมเกี่ยวกับบริการและการบริการบางส่วนที่ท่านได้ใช้หรืออยู่ในระหว่างการใช้บริการ และแจ้งท่านให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเราและข้อตกลงการให้บริการ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านน่าจะพึงพอใจในบริการของเรา และให้คำแนะนำแก่ท่านในการใช้บริการของเราเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านได้รับประโยชน์สูงสุด

5) ทำให้การบริการและการติดต่อสื่อสารของเรามีความเหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างประวัติลูกค้า การนำเสนอเนื้อหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมให้แก่ท่าน

6) ตรวจตราและบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การรับรองคุณภาพ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านสั่งจากเรา หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการที่ท่านได้รับจากเรา

7) บริหารจัดการบริการของเราเพื่อการบริหารงานภายใน รวมถึงการแก้ไขปัญหา และการหารูปแบบที่เหมาะ เพื่อให้เราสามารถทำให้ท่านและลูกค้าคนอื่นๆ ของเราได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

8) ทำให้ท่านมั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราแสดงผลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดสำหรับท่านและอุปกรณ์ของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถใช้บริการที่ท่านสมัครรับบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9) ให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านรวมถึงผู้ใช้ท่านอื่น สำหรับบริการของเราที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านหรือพวกเขาอาจสนใจ

10) ป้องกันและเก็บรักษาการให้บริการของเราให้ปลอดภัย และเพื่อให้เกิดมั่นใจในความปลอดภัยของท่านและพนักงานของเรา

11) ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการต่อการกระทำความผิดและการละเมิดข้อตกลงการให้บริการของเรา และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้

12) เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด

13) เพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการขาย การให้บริการ ลูกค้า ซึ่งเราอาจส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติดังกล่าวไม่รวมข้อมูลที่สามารถบ่งบอกถึงท่านได้ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือที่อาจใช้ไม่ว่าโดยเราหรือโดยบุคคลอื่น

14) เพื่อสืบค้น ดูแล และวิเคราะห์การใช้งานของลูกค้าและบริการของเราโดยวิธีปกปิดหรือโดยส่วนตัว เพื่อที่จะระบุถึงแนวโน้มทั่วไป ปรับปรุงความเข้าใจต่อพฤติกรรมของลูกค้าของเราให้ดีขึ้น และร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา และทำให้บริการที่เราเสนอให้แก่ท่านมีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับท่านมากขึ้น

15) ท่านร้องขอให้เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

16) ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่เราในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

17) กฎหมายกำหนดให้เราหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ในกรณีที่ต้องปกป้องท่าน เรา หรือบุคคลอื่นจากความเสียหายหรืออันตราย หรือเราถูกกำหนดโดยหมาย คำสั่งศาล หรือข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ศาล หรือผู้มีอำนาจอื่น

Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association