Board of Directors

ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเร่งผลักดันให้เกิดการนำเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศมาทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลน และนำมาผลิตสำหรับการส่งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในตลาดโลกที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านแรงงาน การขาดแคลนตู้สินค้า สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน (Sustainable) ของทรัพยากรและอุตสาหกรรม ตามแนวทาง “From Stability Towards Sustainability”

นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล
อุปนายก
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
อุปนายก
นายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์
อุปนายก
นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
เลขาธิการ
นางวรรณศิริ เหล่าศิริชน
เหรัญญิก
นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์
นายทะเบียน
นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
ปฏิคม
นายธนรัช ธนาชีวิต
ปฏิคม
นายวิเชียร จันทะยาสาคร
ไกล่เกลี่ย
นายธวัชชัย รัตนพิสิฐ
ไกล่เกลี่ย
นายประเสริฐ นิมิตรชัย
กรรมการ
นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์
กรรมการ
นายเอกราช พรรณสังข์
กรรมการ
นางสาวศิริวัลย์ ดุษฎีวุฒิกุล
กรรมการ
นายรักเกียรติ ธรรมมงคลชัย
กรรมการ
นายศิลปะชัย ภูวเศรษฐ
กรรมการ
นายจิตชัย นิมิตปัญญา
กรรมการ
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์
กรรมการ
นายวศิน วงศ์เจริญรัตน์
กรรมการ
นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
กรรมการ
นายนคร หาญไกรวิไลย์
กรรมการ
นายพงศ์ เลิศชูสกุล
กรรมการ
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
กรรมการ
TFFA ADVISOR
นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร. นันทิยา อุ่นประเสริฐ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
และกฎระเบียบ
TFFA STAFF
คุณเสาวนีย์ คำแฝง
ผู้อำนวยการสมาคม
คุณนารีรัตน์ จันทร์ทอง
รองผู้อำนวยการสมาคม
คุณประมุข ตะเคียนคาม
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
ข้อมูลวิชาการ
คุณกานต์มณี หมอยาดี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
คุณวาสนา ตรังใจจริง
เจ้าหน้าที่มาตรฐาน
และกฎระเบียบอุตสาหกรรม
คุณกรวิชญ์ ทุมมานนท์
เจ้าหน้าที่สถิติ
และการค้า
คุณณัชชา บุญแสง
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
และงานแสดงสินค้า
คุณสวรรยา แจ่มเพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญชี
และการเงิน
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเร่งผลักดันให้เกิดการนำเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศมาทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลน และนำมาผลิตสำหรับการส่งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในตลาดโลกที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านแรงงาน การขาดแคลนตู้สินค้า สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน (Sustainable) ของทรัพยากรและอุตสาหกรรม ตามแนวทาง “From Stability Towards Sustainability”

        คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเร่งผลักดันให้เกิดการนำเข้าสินค้าประมงจากต่างประเทศมาทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลน และนำมาผลิตสำหรับการส่งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในตลาดโลกที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านแรงงาน การขาดแคลนตู้สินค้า สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน (Sustainable) ของทรัพยากรและอุตสาหกรรม ตามแนวทาง “From Stability Towards Sustainability”

นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล
อุปนายก
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
อุปนายก
นายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์
อุปนายก
นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
เลขาธิการ
นางวรรณศิริ เหล่าศิริชน
เหรัญญิก
นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์
นายทะเบียน
นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
ปฏิคม
นายธนรัช ธนาชีวิต
ปฏิคม
นายวิเชียร จันทะยาสาคร
ไกล่เกลี่ย
นายธวัชชัย รัตนพิสิฐ
ไกล่เกลี่ย
นายประเสริฐ นิมิตรชัย
กรรมการ
นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์
กรรมการ
นายเอกราช พรรณสังข์
กรรมการ
นางสาวศิริวัลย์ ดุษฎีวุฒิกุล
กรรมการ
นายรักเกียรติ ธรรมมงคลชัย
กรรมการ
นายศิลปะชัย ภูวเศรษฐ
กรรมการ
นายจิตชัย นิมิตปัญญา
กรรมการ
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์
กรรมการ
นายวศิน วงศ์เจริญรัตน์
กรรมการ
นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
กรรมการ
นายนคร หาญไกรวิไลย์
กรรมการ
นายพงศ์ เลิศชูสกุล
กรรมการ
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
กรรมการ
TFFA ADVISOR
นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร. นันทิยา อุ่นประเสริฐ
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
และกฎระเบียบ
TFFA STAFF
คุณเสาวนีย์ คำแฝง
ผู้อำนวยการสมาคม
คุณนารีรัตน์ จันทร์ทอง
รองผู้อำนวยการสมาคม
คุณประมุข ตะเคียนคาม
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
ข้อมูลวิชาการ
คุณกานต์มณี หมอยาดี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
คุณวาสนา ตรังใจจริง
เจ้าหน้าที่มาตรฐาน
และกฎระเบียบอุตสาหกรรม
คุณกรวิชญ์ ทุมมานนท์
เจ้าหน้าที่สถิติ
และการค้า
คุณณัชชา บุญแสง
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
และงานแสดงสินค้า
คุณสวรรยา แจ่มเพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญชี
และการเงิน

Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association