Board of Directors

นายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กระผมและคณะกรรมการวาระปี พ.ศ. 2566-2567 จะดำเนินภาระกิจสืบต่อนโยบายของสมาคมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าและคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม มุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคง ลดอุปสรรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้มีการผลิตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม การก้าวสู่ทศวรรษที่หกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อุตสาหกรรมมีการปรับตัวเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าในรูปแบบเดิมที่มีแต่สินค้าประมง มาเป็นการผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ได้มาจากการจับ การเลี้ยง ควบคู่การนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศต่างๆ ด้วยภูมิปัญญาของบุคลากรและเครื่องจักรที่มีอยู่ของโรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระผมและคณะกรรมการพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการเพาะเลี้ยง และการจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อขยายศักยภาพสินค้าแปรรูปมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมประมง รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออก อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกได้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้นวัตกรรมนกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งของโลก

นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล
อุปนายก
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
อุปนายก
นายวิเชียร จันทะยาสาคร
อุปนายก
นายประเสริฐ นิมิตรชัย
อุปนายก
นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
เลขาธิการ
นางวรรณศิริ เหล่าศิริชน
เหรัญญิก
นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์
นายทะเบียน
นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
ปฏิคม
นายนคร หาญไกรวิไลย์
ปฏิคม
นายศิลปะชัย ภูวเศรษฐ
ไกล่เกลี่ย
นายรักเกียรติ ธรรมมงคลชัย
ไกล่เกลี่ย
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
นายกกิตติคุณ/กรรมการ
นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์
กรรมการ
นายธวัชชัย รัตนพิสิฐ
กรรมการ
นายธนรัช ธนาชีวิต
กรรมการ
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์
กรรมการ
นายพงศ์ เลิศชูสกุล
กรรมการ
นายวศิน วงศ์เจริญรัตน์
กรรมการ
นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการ
นายธวัชชัย พูนช่วย
กรรมการ
นายธนโชติ บุญมีโชติ
กรรมการ
TFFA ADVISOR
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายส่องแสง ปทะวานิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร. นันทิยา อุ่นประเสริฐ
ที่ปรึกษา
TFFA STAFF
คุณเสาวนีย์ คำแฝง
ผู้อำนวยการสมาคม
คุณนารีรัตน์ จันทร์ทอง
รองผู้อำนวยการสมาคม
คุณประมุข ตะเคียนคาม
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
ข้อมูลวิชาการ
คุณกานต์มณี หมอยาดี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
คุณวาสนา ตรังใจจริง
เจ้าหน้าที่มาตรฐาน
และกฎระเบียบอุตสาหกรรม
คุณกรวิชญ์ ทุมมานนท์
เจ้าหน้าที่สถิติ
และการค้า
คุณณัชชา บุญแสง
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
และงานแสดงสินค้า
คุณสวรรยา แจ่มเพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญชี
และการเงิน
นายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กระผมและคณะกรรมการวาระปี พ.ศ. 2566-2567 จะดำเนินภาระกิจสืบต่อนโยบายของสมาคมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าและคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม มุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคง ลดอุปสรรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้มีการผลิตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม การก้าวสู่ทศวรรษที่หกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อุตสาหกรรมมีการปรับตัวเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าในรูปแบบเดิมที่มีแต่สินค้าประมง มาเป็นการผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ได้มาจากการจับ การเลี้ยง ควบคู่การนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศต่างๆ ด้วยภูมิปัญญาของบุคลากรและเครื่องจักรที่มีอยู่ของโรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระผมและคณะกรรมการพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการเพาะเลี้ยง และการจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อขยายศักยภาพสินค้าแปรรูปมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมประมง รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออก อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกได้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้นวัตกรรมนกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งของโลก

        {"th":"กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กระผมและคณะกรรมการวาระปี พ.ศ. 2566-2567 จะดำเนินภาระกิจสืบต่อนโยบายของสมาคมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าและคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม มุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคง ลดอุปสรรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้มีการผลิตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม \n\nการก้าวสู่ทศวรรษที่หกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อุตสาหกรรมมีการปรับตัวเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าในรูปแบบเดิมที่มีแต่สินค้าประมง มาเป็นการผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ได้มาจากการจับ การเลี้ยง ควบคู่การนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศต่างๆ ด้วยภูมิปัญญาของบุคลากรและเครื่องจักรที่มีอยู่ของโรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด \n\nกระผมและคณะกรรมการพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการเพาะเลี้ยง และการจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อขยายศักยภาพสินค้าแปรรูปมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมประมง รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออก \n\nอีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกได้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้นวัตกรรมนกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งของโลก\n","en":"กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กระผมและคณะกรรมการวาระปี พ.ศ. 2566-2567 จะดำเนินภาระกิจสืบต่อนโยบายของสมาคมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าและคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม มุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคง ลดอุปสรรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้มีการผลิตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม \n\nการก้าวสู่ทศวรรษที่หกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อุตสาหกรรมมีการปรับตัวเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าในรูปแบบเดิมที่มีแต่สินค้าประมง มาเป็นการผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ได้มาจากการจับ การเลี้ยง ควบคู่การนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศต่างๆ ด้วยภูมิปัญญาของบุคลากรและเครื่องจักรที่มีอยู่ของโรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด \n\nกระผมและคณะกรรมการพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการเพาะเลี้ยง และการจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อขยายศักยภาพสินค้าแปรรูปมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมประมง รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออก \nอีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกได้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้นวัตกรรมนกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งของโลก\n","cn":"กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กระผมและคณะกรรมการวาระปี พ.ศ. 2566-2567 จะดำเนินภาระกิจสืบต่อนโยบายของสมาคมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าและคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม มุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคง ลดอุปสรรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้มีการผลิตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม \n\nการก้าวสู่ทศวรรษที่หกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย อุตสาหกรรมมีการปรับตัวเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าในรูปแบบเดิมที่มีแต่สินค้าประมง มาเป็นการผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่ได้มาจากการจับ การเลี้ยง ควบคู่การนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศต่างๆ ด้วยภูมิปัญญาของบุคลากรและเครื่องจักรที่มีอยู่ของโรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด \n\nกระผมและคณะกรรมการพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการเพาะเลี้ยง และการจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อขยายศักยภาพสินค้าแปรรูปมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมประมง รวมถึงเพิ่มมูลค่าการส่งออก \nอีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกได้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้นวัตกรรมนกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งของโลก\n"}

นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล
อุปนายก
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ
อุปนายก
นายวิเชียร จันทะยาสาคร
อุปนายก
นายประเสริฐ นิมิตรชัย
อุปนายก
นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
เลขาธิการ
นางวรรณศิริ เหล่าศิริชน
เหรัญญิก
นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์
นายทะเบียน
นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
ปฏิคม
นายนคร หาญไกรวิไลย์
ปฏิคม
นายศิลปะชัย ภูวเศรษฐ
ไกล่เกลี่ย
นายรักเกียรติ ธรรมมงคลชัย
ไกล่เกลี่ย
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
นายกกิตติคุณ/กรรมการ
นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์
กรรมการ
นายธวัชชัย รัตนพิสิฐ
กรรมการ
นายธนรัช ธนาชีวิต
กรรมการ
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์
กรรมการ
นายพงศ์ เลิศชูสกุล
กรรมการ
นายวศิน วงศ์เจริญรัตน์
กรรมการ
นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค์
กรรมการ
นายธวัชชัย พูนช่วย
กรรมการ
นายธนโชติ บุญมีโชติ
กรรมการ
TFFA ADVISOR
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
{"th":"ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์","en":"Honorary
Advisor","cn":"Honorary Advisor"}
นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
{"th":"ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์","en":"Honorary
Advisor","cn":"Honorary Advisor"}
นายส่องแสง ปทะวานิช
{"th":"ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์","en":"Honorary
Advisor","cn":"Honorary Advisor"}
ดร. นันทิยา อุ่นประเสริฐ
{"th":"ที่ปรึกษา","en":"Advisor","cn":"Advisor"}
TFFA STAFF
คุณเสาวนีย์ คำแฝง
ผู้อำนวยการสมาคม
คุณนารีรัตน์ จันทร์ทอง
รองผู้อำนวยการสมาคม
คุณประมุข ตะเคียนคาม
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
ข้อมูลวิชาการ
คุณกานต์มณี หมอยาดี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
คุณวาสนา ตรังใจจริง
เจ้าหน้าที่มาตรฐาน
และกฎระเบียบอุตสาหกรรม
คุณกรวิชญ์ ทุมมานนท์
เจ้าหน้าที่สถิติ
และการค้า
คุณณัชชา บุญแสง
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
และงานแสดงสินค้า
คุณสวรรยา แจ่มเพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญชี
และการเงิน

Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association