บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

คณะผู้บริหารจาก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบนายกสมาคมฯ (คุณอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์) และมอบกระเช้าในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567

ในการนี้ ทางคณะผู้บริหาร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขอหารือเพิ่มเติมในประเด็นการเจรจาลดค่าใช้จ่ายรายการตรวจวิเคราะห์สินค้าประมงให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในปี 2567 โดยทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบรายการตรวจวิเคราะห์ให้กับสมาคมฯ พร้อมรายละเอียด และจะส่งให้กับสมาคมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ต่อไป

ทั้งนี้ คุณอนุชา ได้เสนอให้ทางบริษัทพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ลงจากเดิม เพื่อจูงใจให้สมาชิกสมาคมฯ มีการใช้บริการของทางบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาการตรวจวิเคราะห์น้ำตามมาตรฐานของ GACC ให้กับสมาชิกที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มเติมด้วย ซึ่งในเบื้องต้นทางบริษัทฯ รับจะไปหารือรายการตรวจวิเคราะห์กับกรมประมงต่อไป

นอกจากนี้ คุณอนุชาได้แนะนำให้ทางบริษัทฯ หาแนวทางในให้บริการรับรองมาตรฐาน ASC (Aquaculture Stewardship Council) และการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมให้กับฟาร์มกุ้งของสมาชิกสมาคมฯ ด้วย เนื่องจากมีความต้องการสินค้ากุ้งที่ได้รับการรับรอง ASC เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ

บริษัทฯ ได้เสนอโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้กับผู้ประกอบการได้ กรอบระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยทางบริษัทจะส่งรายละเอียดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดการประชุมทางระบบออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจต่อไป


Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association