ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 4 Ship To Shore Rights South East Asia

สรุปการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 4 Ship To Shore Rights South East Asia เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม VIE เวลา 13.30-16.00 น โดยมีคุณวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล อุปนายกฯ เข้าร่วมประชุม

โดยสรุปดังนี้

(1) ได้พูดถึงผลการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อ มิย 2565 ที่ผ่านมาโดยในที่ผ่านมาให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อนุสัญญา 185,187 สำหรับในครั้งนี้จะสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องหลักการรวมตัวและสิทธิในการเจรจาต่อรอง อนุสัญญา 87,98


(2)ขณะนี้ในหลายประเทศให้ความสำคัญเรื่องแรงงานบังคับ โดยมีการออกกฎระเบียบเมื่อกุมภาพันธ์ 2565 ไม่รับซื้อสินค้าที่มาจากแรงงานบังคับ และบังคับใช้เมื่อธันวาคม 2565

(3)หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม ภาคประชาสังคม ได้เสนอผลงานการดำเนินการที่ผ่านมา ซึ่งในส่วน TFFA&TTIA คุณวิบูลย์ได้นำเสนอการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งการเข้าร่วมประชุมกับ ILO, การเข้าเยี่ยมโรงงานสมาชิกพร้อมทั้งประเมินเปรียบเทียบทั้งด้านผลแรงงานเด็ก เอกสารต่างๆ แรงงานบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของแรงงานที่มีความร่วมมือที่ดีขึ้นของสมาชิก , การดูแลแรงงานหญิงและหญิงตั้งครรภ์, การทำ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกับหอการค้าและสภาหอการค้าฯ โดย2 สมาคมเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และกิจกรรมงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกที่ทั้งสมาคม และสมาคม ได้เข้าร่วมในแต่ละพื้นที่


ทั้งนี้กิจกรรม GLP ได้รับความสนใจมากในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเชิญตัวแทนในคณะกรรมการชุดนี้บางส่วนไปพรีเซนและเข้าร่วม การประชุม ASEAN WORKSHOP ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้