ประชุมเตรียมการเพื่อหารือประเด็นกฎระเบียบ SIMP กับหน่วยงาน NOAA

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00-10.45 น. ทางระบบการประชุม Zoom Online Meeting

สมาคมฯ โดย คุณเสาวนีย์ คำแฝง ผู้อำนวยการสมาคมฯ และนายประมุข ตะเคียนคาม ผู้จัดการฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อหารือประเด็นกฎระเบียบ SIMP กับหน่วยงาน NOAA โดยมีสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

ตามที่หน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ได้เสนอร่างกฎระเบียบ (Proposed Rule) Magnuson - Stevens Fishery Conservation and Management Act; Seafood Import Monitoring Program เพื่อเพิ่มจำนวนชนิดสัตว์น้ำภายใต้ระบบตรวจติดตามการนำเข้าสินค้าประมง (Seafood Import Monitoring Program: SIMP) จากเดิมจำนวน 13 ชนิด 1,100 สายพันธุ์ (Species) เป็น 19 ชนิด 1,670 สายพันธุ์ อาทิ ปลากะพง ปลาทูน่า ปลาหมึก และปลาไหล เพื่อป้องกันสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU เข้าสู่สหรัฐอเมริกา และป้องกันการระบุชนิดสัตว์น้ำที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง (Misrepresented seafood) โดย NOAA ได้เปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบใหม่นี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 นั้น โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 NOAA ได้ถอนระเบียบดังกล่าวไปแล้ว เนื่องจากมีข้อคิดเห็นคัดค้านการเพิ่มสายพันธุ์ดังกล่าวในระบบ SIMP จะเป็นการเพิ่มต้นทุนและภาระให้กับผู้นำเข้าในสหรัฐฯ รวมถึงผู้ส่งออกจากประเทศที่สาม จึงขอนำระเบียบกลับไปทบทวนและปรับปรุงใหม่

ทั้งนี้ หน่วยงาน NOAA ได้ประสานไปยังกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เพื่อนัดหมายเข้าหารือเกี่ยวกับระบบ Seafood Import Monitoring Program: SIMP ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากรณีที่ NOAA ต้องการจะปรับปรุงร่างระเบียบในประเด็น

1) การเพิ่มชนิดสายพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ SIMP

2) องค์ประกอบข้อมูลหลักที่ต้องกรอกในระบบ SIMP

ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

1. การเพิ่มชนิดสัตว์น้ำ ในกลุ่มทูน่า โดยเฉพาะ ปลาโอดำและปลาโอลาย และกลุ่มหมึก จากเรือประมงขนาดเล็กในประเทศ ซึ่งต้องมีการกรอกข้อมูลในระบบ SIMP ด้วย อาจจะพบปัญหาในการกรอกข้อมูล เนื่องจากบางข้อมูลที่ต้องการในระบบ SIMP อาจไม่ครบถ้วน ตามที่ NOAA ต้องการ จึงขอให้กรมประมงพิจารณาว่า ระบบตรวจสอบย้อนกลับของกรมประมงสำหรับเรือขนาดเล็กมีความพร้อมแล้วหรือไม่ และข้อมูลที่กรมประมงมีครบถ้วนตามที่ SIMP ให้กรอกหรือไม่

2. ขอให้ NOAA แจ้งพิกัดชนิดสัตว์น้ำที่จะเพิ่มภายใต้ระบบ SIMP ให้กับผู้ประกอบการทราบด้วย เพื่อช่วยจัดเตรียมข้อมูลก่อนการกรอกเข้าระบบ SIMP ในอนาคต


3. กรมประมงขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Catch Certificate (สำหรับเรือและฟาร์มขนาดใหญ่) และ Aggregated Catch Certificate (สำหรับเรือขนาดเล็กกว่า 20 ตันกรอสหรือฟาร์มขนาดเล็ก) ว่าสามารถดำเนินการและกรอกข้อมูลได้ตามที่ NOAA กำหนดหรือไม่หากมีการเพิ่มชนิดสายพันธุ์สัตว์น้ำ โดยขอความกรุณาผู้ประกอบการแจ้งกลับข้อคิดเห็นไปยังกรมประมงได้ที่ อีเมล dofbilat@gmail.com ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association