ประชุมหารือข้อสรุปการดำเนินกิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการประมงอวนลาก

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-17.30 น. ทางระบบการประชุม Google Meet


สมาคมฯ โดยนายประมุข ตะเคียนคาม ผู้จัดการฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหารือข้อสรุปการดำเนินกิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดการประมงอวนลาก (Fishery Action Plan: FAP) โดยมีรายละเอียดจากการประชุม ดังนี้

1. ที่ประชุมหารือว่า ในส่วนของกิจกรรมภายใต้แผน FAP ประเด็นเรื่อง ETP Species ที่ทางคณะทำงานเสนอให้หารือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นั้น ทางคณะทำงานได้ประสานกับ ทช. แล้ว ซึ่งทาง ทช.ขอนัดประชุมหารือนอกรอบกับคณะทำงานฯ ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้มีการเชิญผู้แทนจากกรมประมงเข้าร่วมชี้แจงแนวทางการทำงานด้วย


2. ที่ประชุมพิจารณาประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปี 2566 ซึ่งขอให้ฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ เร่งคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ก่อนนัดประชุมคณะทำงาน 8 สมาคมฯ เพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป


Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association