การปฏิบัติตามแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme; CDS) เพื่อควบคุมการทําประมงไอยูยูของประเทศญี่ปุ่น


Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association