ยกเลิกมาตรการการทดสอบการเฝ้าระวัง Covid-19

จีน ประกาศเลขที่ 131 ปี 2565 ของศุลกากรแห่งชาติจีน เรื่องที่เกี่ยวข้องภายหลังการปรับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดการเป็นระดับคลาสบี 


สาระสำคัญ ดังนี้ 


1. ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ยกเลิกการทดสอบกรดนิวคดีอิกสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคน โดยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนจะต้องแจ้ง (Declare) ผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกไวรัสโควิด-19 ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศต่อศุลกากร ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่แจ้งสุขภาพเป็นปกติ และไม่มีอาการผิดปกติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจกักกันปกติที่ด่านของศุลกากร จะผ่านเข้าประเทศได้ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่มีการแจ้งสุขภาพไม่ปกติ หรือมีไข้ เป็นต้น จะถูกจัดแยกและดำเนินการตามสถานการณ์การคัดกรองต่อไป


2. มณฑล (เขตปกครองตนเอง) ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน และประเภทของด่านในการผลักดันฟื้นฟูการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารที่ด่านชายแดนอย่างเป็นระเบียบและมั่นคง


3. ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ยกเลิกมาตรการการทดสอบการเฝ้าระวังต่าง ๆ ที่ด่านนำเข้า เช่น การทดสอบกรดนิวคลีอิกไวรัสโรคโควิด-19 กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ขนส่งผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็น และสินค้าที่ไม่ได้ขนส่งผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นที่นำเข้า



Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association