การออก Health Certificate กำกับสินค้าสัตว์น้ำที่ส่งออกไปญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าส่งออกไปสหภาพยุโรป


Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association