กรมการค้าต่างประเทศแจ้งผู้ส่งออกปรับพิกัดศุลกากรในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น


Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association